Kasutajatingimused

1. MÜÜGITINGIMUSED JA KEHTIVUS

1.1. Müügitingimused kehtivad Limtre OÜ veebipoe klientide (edaspidi Klient) ja www.kodumaailm.ee omaniku Limtre OÜ (edaspidi kodumaailm.ee) vahel kaupade ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.

1.2. Müügitingimused ei saa vastuolus olla Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega ning vajadusel (vaidluste või puuduva informatsiooni puhul) on antud normidega täiendatud.

1.3. kodumaailm.ee jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja hinnakirja ühepoolselt muuta oma tegevuse efektiivsuse, konkurentsivõimelisuse, edaspidise arenemise,  teenuste ja kaupade sortimendi täiendamise või reorganiseerimise eesmärgil. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise momendist veebilehel www.kodumaailm.ee. Kui Klient edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

1.4. kodumaailm.ee ja Klient soovivad kaubelda kodumaailm.ee veebilehekülje www.kodumaailm.ee kaudu käesolevas dokumendis sätestatud tingimustel. kodumaailm.ee veebipoes tellimust vormistades ning ettemaksu sooritades, kinnitab Klient, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.

2. HINNAKIRI

2.1. Limtre OÜ veebipoes müüdavate toodete hinnad on välja toodud eurodes ilma transpordikuluta ning sisaldavad käibemaksu 20%.

2.2. Transpordi hind sõltub tellitava kauba kaalus ja suurusest, kulleri valikust (Smartpost, Omniva ja DPD). Transpordi hind määratakse tellimuse (kinnitusel / arvel).

2.3. Transpordi hind arvestatakse automaatselt eeldusel, et üks tellimus on mõeldud ühele sihtaadressile. Juhul, kui Klient soovib kaupa toimetada erinevatele aadressidele, tuleb teha erinevad tellimused.

2.4. Limtre OÜ jätab endale õiguse korrigeerida hindu. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuste jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli arvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil.

3. TELLIMUSE VORMISTAMINE JA KAUBA EEST TASUMINE

3.1. Kliendi ostukorv luuakse hetkest, mil Klient on klikkinud lingile “Lisa ostukorvi”.

3.2. Tellimuse vormistamiseks tuleb klikkida nuppu „Kassasse“.

3.3. Tellimuse tasumine toimub ülekandega Limtre OÜ arveldusarvele 100% maksekeskuse pangalinkide kaudu.

4. TOODETE KOHALE TOIMETAMINE

4.1. Tooted toimetatakse kohale pakendis, vastavalt toote iseloomule võib olla toimetatud ka detailidena.

4.2. kodumaailm.ee kohustub Klienti teavitama tarneaja muutumisest esimesel võimalusel pärast informatsiooni saamist.

4.3. Pärast seda kui Kliendi tellimus on kodumaailm.ee logistikakeskusesse saabunud antakse kaup üle kulleritele ning toimetakse tellimuse vormistamisel märgitud aadressile.

4.4. Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub viivituste ja arusaamatuste vältimine kauba kohaletoimetamisel. kodumaailm.ee ja kullerfirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest.

4.5. Vigastatud pakendiga toode tuleb tagastada kullerile ning saata informatsioon e-postiaadressile info@kodumaailm.ee.

5. PRETENSIOONI ESITAMISE AEG JA KORD

5.1. Toote defekti ilmnemisel, kohustub Klient teavitama kodumaailm.ee-d probleemist e-posti aadressil info@kodumaailm.ee ning esitama järgmise informatsiooni:
– nimi ja kontaktandmed;
– toote puudus (defekti kirjeldus, võimalusel fotod);
– tellimuse või ostudokumendi number.

Vastav avaldus peab olema saadetud mitte hiljem kui 2-kuu jooksul peale defekti avastamist. Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotab Klient õiguse nõuda Limtre OÜ-lt tasuta toote vahetamist. Toote praagi ilmnemisel tuleks lõpetada koheselt materjali paigaldamine/kasutamine ning teavitada müüjalt praagi ilmnemisel info@kodumaailm.ee.

5.2. Peale pretensiooni esitamist kohustub Limtre OÜ Kliendi kaebusele kirjaliku vastuse andma 15 päeva jooksul.

5.3. Kui kaubal on tootmisdefekt, siis võib Klient nõuda toote/detaili vahetamist või asendamist, kui see on võimalik ja sellega ei põhjustata Limtre OÜ võrreldes teiste õiguskaitsevahendite kasutamisega ebamõistlikke kulusid või põhjendamatuid ebamugavusi, arvestades muu hulgas asja väärtust, lepingutingimustele mittevastavuse olulisust ning Kliendi võimalust saada lepingutingimustele vastav asi oluliste ebamugavusteta mujalt.

5.4. Puudusega toote asendamise korral on Limtre OÜ-l õigus nõuda Kliendilt puudusega toote tagastamist. Limtre OÜ kannab toote vahetamisega seotud transpordikulud. Kompenseerimisele ei kuulu praak toodete paigaldus või taastamiskulu.

5.5. Raha tagastamist on Kliendil võimalik nõuda ainult sellisel juhul, kui toote parandamine või asendamine ei ole võimalik või ebaõnnestub või kui Limtre OÜ keeldub õigustamatult toote parandamisest võiasendamisest või ei tee seda mõistliku aja jooksul pärast kaebuse esitamistvõi kui toote parandamise või asendamisega tekitatakse Kliendile põhjendamatuid ebamugavusi.

5.6. Limtre OÜ ei vastuta:
– Kliendi süül või hoolimatusel tekkinud toote kahjustumise eest;
– Defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel;
– Toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.

6. VASTUTUS JA MÄÄRAMATU JÕUD

6.1. Limtre OÜ vastutab Kliendi ees Limtre OÜ poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

6.2. Klient vastutab Limtre OÜ ees Kliendi poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

6.3. Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole eest ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteteostamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteteostamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).

6.4. Limtre OÜ ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames.

6.5. Limtre OÜ ei kompenseeri Kliendi kulusid, mis tekivad asjaolust, et Klient võttis enda peale kolmandate (Limtre OÜ mittesõltuvate) isikute ees kohustusi käesolevate tingimustega vastuolus olevatel tingimustel.

6.6. Limtre OÜ ei kompenseeri kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmise tagajärjena ilmnenud mittekasutatud võimalusi.

7. MUUD TINGIMUSED

7.1. Limtre OÜ kasutab Kliendi esitatud informatsiooni ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks. Limtre OÜ ei avalda ostude sooritamise käigus teatavaks saanud informatsiooni kolmandatele osapooltele, v.a seadusega ettenähtud juhtudel.

7.2. Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient ja Limtre OÜ Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.

7.3. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil kui ka Limtre OÜ-l õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Kohtusse.